REGULAMIN

Sklepu Internetowego

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez – Ingenia Spółka Akcyjna (ul. Parkowa 14, 63-920 Pakosław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000282980, posiadająca NIP: 7010088862 oraz numer REGON: 14104384 za pośrednictwem sklepu internetowego https://palacpakoslaw.pl/sklep (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

 • 1

WYJAŚNIENIE POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Sprzedawca – Ingenia Spółka Akcyjna (ul. Parkowa 14, 63-920 Pakosław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000282980, posiadająca NIP: 7010088862 oraz numer REGON: 14104384.
 2. Sklep Internetowy - Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: https://palacpakoslaw.pl/sklep).
 3. Strona Internetowa: https://palacpakoslaw.pl/ i https://palacpakoslaw.pl/sklep
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który dokonuje zakupu Towaru od Sprzedawcy.
 5. Przedsiębiorca - podmiot, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający Umowę ze Sprzedawcą w ramach ww. działalności
 6. Konsument - osoba fizyczna, niebędąca Przedsiębiorcą, zawierająca Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Klient - każdy podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego.
 8. Strony – Klient i Sprzedawca.
 9. Termin płatności – dzień, w którym należność za Towar staje się wymagalna.
 10. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży, z wyłączeniem napojów alkoholowych.
 12. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 13. Punkt Odbioru Osobistego - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem: Pałac Pakosław, ul. Parkowa 14, 63-920 Pakosław.
 14. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 15. Formularz Zamówienia – stanowi usługę elektroniczną będącą interaktywnym formularzem dostępnym w Sklepie Internetowym umożliwiającym złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 16. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
 17. Potwierdzenie – oświadczenie Sprzedawcy przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyjęciu zamówienia, złożone Kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego Towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.
 18. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 19. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

 • 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy Sprzedaży i dotyczy wszystkich zakupów Towaru oraz ich dostawy Klientowi przez Sprzedawcę. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 3. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://palacpakoslaw.pl/sklep i jest prowadzony przez Ingenia Spółka Akcyjna (ul. Parkowa 14, 63-920 Pakosław), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000282980, posiadająca NIP: 7010088862 oraz numer REGON: 14104384.
 4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego https://palacpakoslaw.pl/sklep, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego https://palacpakoslaw.pl/sklep oraz do składania Zamówień na Towary, potrzebne są:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Dane i adres do korespondencji: Parkowa 14, 63-920 Pakosław, adres poczty elektronicznej: spizarnia@palacpakoslaw.pl tel. 695297570 Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient.
 6. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na: prowadzeniu konta w Sklepie internetowym, umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i dokonania zakupu Towaru na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży.
 7. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba, że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo do Przedsiębiorców.
 8. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na Stronie Internetowej, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na trwałym nośniku w każdej chwili.
 9. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 10. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 11. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego,  zgodnie
  z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 

 

 • 3

REJESTRACJA

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Sprzedawcę konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
 4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznej rejestracji przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta albo każdorazowo z chwilą korzystania Klienta z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania). We wszystkich przypadkach Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez zarejestrowanego Klienta w każdym czasie bez podawania przyczyny wysyłając email na adres: spizarnia@palacpakoslaw.pl Klient powinien podać adres e-mail wskazany przy rejestracji oraz imię i nazwisko, nazwę firmy (opcjonalnie).
 8. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
 9. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Za pośrednictwem Konta po zalogowaniu się, Klient będzie mógł dokonywać dalszych zakupów. W usłudze konto Klienta przechowywana jest historia zakupów dokonywanych przez Klienta.

 

 • 4

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego oraz dodatkowo, monitorować status swoich Zamówień, dodawać Towary do koszyka, przeglądać produkty w koszyku do momentu gdy nie zostaną one usunięte ze Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.
 3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego oraz reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną mogą być zgłaszane Sprzedawcy pod numerem 695297570 ,
  za pomocą adresu e-mail: spizarnia@palacpakoslaw.pl
 4. Klientowi rekomenduje się zachowanie w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta
  w Sklepie Internetowym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania związane
  z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym, w sytuacji, w której Klient udostępnił osobom trzecim lub nie zabezpieczył należycie loginu i hasła przed dostępem przez osoby trzecie i zostanie wyrządzona szkoda przez te osoby. Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Kupującego.
 5. Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej łącznie „Osobami Prawnymi”), w tym w szczególności dokonujące zakupów w imieniu Osób Prawnych oświadczają i zapewniają, iż w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Osób Prawnych, będą należycie umocowane do dokonywania takich działań w imieniu danej Osoby Prawnej.

 

 • 5

ZAMÓWIENIA

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
 5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Podczas rozmowy telefonicznej Klient wskazuje Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu, ilość Towaru jaką chciałby zamówić oraz określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia przez Sprzedawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia zamówienia – w razie gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Każdorazowo podczas rozmowy telefonicznej, Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Klient zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży.
 6. Po zawarciu Umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 8. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym Zamówieniem.
 9. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 10. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 11. Sklep wystawa paragon lub fakturę VAT na sprzedawane Towary.

 

 • 6

PŁATNOŚCI

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 2. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego w Punkcie Odbioru Osobistego (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Punkcie Odbioru Osobistego, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 3. karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 4. karta płatnicza, przelew bankowy lub BLIK poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy po otrzymaniu z systemu przelewy24.pl informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
 5. karta płatnicza, przelew bankowy lub BLIK poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, z opcją odbioru osobistego w Punkcie Odbioru Osobistego (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu przelewy24.pl o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności, zaś Towar wydany w Punkcie Odbioru Osobistego);
 6. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
 7. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym – płatność w Punkcie Odbioru Osobistego (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Punkcie Odbioru Osobistego).
 1. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
 2. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 • 7

DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Termin Dostawy zamówionego towaru wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych.
 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia alkoholu odbiór towaru tylko i wyłącznie osobisty w Punkcie Odbioru Osobistego w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Punkcie Odbioru Osobistego w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 10. Podanie przez Kupującego błędnego lub niedokładnego adresu e-mail może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu Zamówienia.
 11. Wszelkie korekty Zamówienia muszą być obustronnie uzgodnione i wyraźnie potwierdzone przez Strony na piśmie lub drogą e - mail, pod rygorem nieważności.
 12. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek błędy popełnione przez Kupującego w Zamówieniach lub zmianach Zamówień.
 13. W przypadku złożenia przez Kupującego nieprawidłowego Zamówienia, w szczególności zawierającego braki lub nieprawidłowości w ilości, cenie części lub warunkach jego dostawy, Strona, która popełniła błąd poinformuje o tym fakcie drugą Stronę niezwłocznie. Zamówienie w takim przypadku do czasu usunięcia nieprawidłowości, uznaje się za niezłożone, a Umowę Sprzedaży za niezawartą.

 

 • 8

WYSTAWIANIE I DORĘCZANIE FAKTUR

 1. Sprzedawca na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia, przesyła fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary, w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur VAT, faktur korygujących, paragonów i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Kupującego adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Kupującego podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe dokumenty elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

 

 • 9

SIŁA WYŻSZA

 1. Jeżeli wskutek okoliczności będących poza kontrolą Sprzedawcy – (Siła Wyższa), której przykładem jest: pożar, wojna, decyzja rządu, strajk, powstanie lub zamieszki, ograniczenia energetyczne, załamanie lub wahania cen Towarów, utrudnienia w transporcie, stan zagrożenia epidemiologicznego czy epidemii, stanu wyjątkowego, możliwości Sprzedawcy w zakresie realizacji dostawy lub możliwości Klienta w zakresie odbioru dostawy zostaną utrudnione, Sprzedawca ma prawo do jednostronnego anulowania Zamówienia i rozwiązania Umowy Sprzedaży w części lub całości.
 2. Klientowi, w okolicznościach opisanych powyżej, nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania Umowy.
 3. Każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu Siły Wyższej.

 

 • 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. z dnia 2019.01.23 z późn. zm.) Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  1. pisemnie na adres Sprzedawcy,
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 1 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres zwrotny przed jego upływem. Konsument może zwrócić nienaruszony Towar na adres: ul. Parkowa 14, 63-920 Pakosław
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia (główny asortyment Sprzedawcy).
 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (główny asortyment Sprzedawcy).

 

 • 11

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji:
  1. Jeżeli jest taka możliwość, Klient ma obowiązek rozpakować przesyłkę w obecności kuriera.
  2. Jeśli podczas rozpakowywania Klient zauważy, że zawartość otrzymanej paczki jest uszkodzona, powinien niezwłocznie spisać z kurierem protokół i przesłać go na adres spizarnia@palacpakoslaw.pl
  3. W sytuacji, gdy klient otworzy przesyłkę w późniejszym czasie (ale nie później niż 2 dni od otrzymania przesyłki) i zauważy uszkodzony towar, powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą (spizarnia@palacpakoslaw.pl, tel. 695297570) w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji.
  4. W momencie otrzymania od klienta informacji o uszkodzonej przesyłce sprzedawca wydaje zlecenie, by kurier DHL następnego dnia w obecności klienta spisał protokół szkody. 
  5. Klient po podpisaniu protokołu zobowiązany jest do natychmiastowego wysłania sprzedawcy (spizarnia@palacpakoslaw.pl) skanu protokołu oraz zdjęć uszkodzonej przesyłki wraz z opisem zaistniałej sytuacji, skanu potwierdzenia zakupu (paragon, faktura).
  6. Kompletowaniem dokumentów oraz zgłaszaniem reklamacji zajmuje się sprzedawca.
  7. Sprzedawca po otrzymaniu wszystkich dokumentów od klienta w ciągu 8 dni roboczych zobowiązany jest do ponownego, bezpłatnego przesłania uszkodzonego towaru na wskazany przez klienta adres. 
 1. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

 • 12

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://palacpakoslaw.pl/sklep następujące nieodpłatne usługi elektroniczne:
  • formularz kontaktowy,
  • Prowadzenie Konta Klienta,
  •  
 2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Zasady korzystania oraz rezygnacji z Usługi Newsletter określa Regulamin Usługi Newsletter dostępny na Stronie Internetowej Sprzedawcy.
 7. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 8. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 9. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 10. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 11. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 12. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

 • 13

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

 • 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
 2. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. Postanowienia Regulaminu nieważne lub nieskuteczne, zostaną zastąpione, na mocy niniejszego Regulaminu, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
 3. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy, lub zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, zgodnie z którym powinny być interpretowane. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw wynikających z ustawy
  o ochronie praw konsumentów oraz przepisów prawa cywilnego bezwzględnie w tym zakresie obowiązujących.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, uchylenia Regulaminu oraz wydania nowego Regulaminu. Działania, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą zostać podjęte w szczególności z uwagi na zmianę zakresu świadczonych usług, rodzaju i specyfiki sprzedawanego Towaru, zmianę organizacji i kosztów działalności, zmiany zachodzące na rynku branżowym, zmiany obowiązujących przepisów itp.
 7. Poprzez fakt korzystania ze Sklepu Internetowego i akceptację Regulaminu, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 grudnia 2020 rok

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Regulaminu

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)[1]

 

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko Konsumenta

Adres zamieszkania

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)

odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ....................................................................... w ..........................................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym na adres........................................................................................................................................

lub na konto nr ..............................................................................................................................................

 

 

podpis Konsumenta

 

[1] Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres Sprzedawcy, podany w formularzu  lub na adres e­mail Sprzedawcy, określony w Regulaminie.

Mmm, czy ktoś piecze ciasteczka?
Polityka cookies